PROJEKT "GPR - KUŹNIA TALENTÓW"

PROJEKT „GPR - KUŹNIA TALENTÓW ”

W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

1.W oparciu o §1 pkt.1 Regulaminu ZFŚS zostaje powołany do życia projekt „GPR – Kuźnia Talentów”, którego celem jest wspieranie pozazawodowej aktywności pracowników GPR Guma i Plastik Recycling Spółka z o.o. w Zarzeczu oraz członków ich rodzin (§7 pkt.2 Regulaminu) na polu działalności sportowej, artystycznej oraz naukowej.

2. W ramach Projektu i w oparciu o środki finansowe Funduszu mogą być przyznawane okresowe stypendia lub jednorazowe dotacje na cele dofinansowania aktywności sportowej (zawodnicy klubów sportowych), artystycznej (członkowie zespołów artystycznych) i naukowej (członkowie zespołów badawczych oraz kół naukowych).

3. W celu uzyskania stypendium lub dotacji pracownik składa pisemny wniosek poparty podaniem ze strony organizacji sportowej, artystycznej lub naukowej dokumentującym jego aktualne i czynne zaangażowanie w działalność organizacji oraz dotychczasowe osiągnięcia na tym polu (zdobyte nagrody, tytuły, patenty).

4. Zarząd Spółki jako administrator środków Funduszu podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium lub dotacji oraz o jej wysokości a informację o przyjęciu wnioskodawcy w poczet „Talentów GPR” podaje do ogólnej wiadomości (tablica ogłoszeń, strona internetowa).

5. Beneficjent stypendium lub dotacji w ramach tego projektu zobowiązany jest do :

    • godnego reprezentowania Spółki GPR na zawodach, pokazach czy spotkaniach poprzez zaangażowanie, szlachetną rywalizację i kulturę osobistą,
    • regularnego informowania Zarządu Spółki o swych bieżących osiągnieciach i sukcesach w celu ich prezentacji w formie publicznej (artykuły prasowe, strona internetowa, itp.),
    • informowania organizatorów imprez oraz zainteresowanych mediów (wywiady) o fakcie uczestnictwa w projekcie „GPR – Kuźnia Talentów”.

6. W przypadku niewywiązywania się beneficjenta ze swych obowiązków lub naruszenia norm współżycia  połecznego czy też dyscypliny pracy Zarząd Spółki może podjąć decyzję o wykreśleniu beneficjenta z programu i wstrzymaniu wypłaty dotacji lub stypendium.

Modernizacja parku maszynowego GPR - wtryskarka WELLISH 280 U

a20130724 160401Zgodnie z przyjętą polityką Zintegrowanego  Systemu Zarządzania  Jakością i Środowiskiem  firma GPR zobowiązała się do  produkcji wyrobu o powtarzalnej jakości  przy  jak najmniejszym wykorzystaniu materiałów, energii i pracy ludzkiej w trosce o stan środowiska naturalnego.

Czytaj więcej: Modernizacja parku maszynowego GPR - wtryskarka WELLISH 280 U

Innowacyjne Podkarpacie- drugie życie śmieci

        Dnia 10 czerwca na antenie Telewizji TVP Rzeszów został wyemitowany reportaż pod tytułem „Innowacyjne Podkarpacie- drugie życie śmieci” z udziałem naszej firmy. Reportaż opowiada  o technologii odzysku-recyklingu odpadów oraz proekologicznym działaniu firmy GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. 

Link do reportażu:

Innowacyjne Podkarpacie - drugie życie śmieci.

IV Przegląd piosenki turystycznej i harcerskiej.

har2

W zabytkowym Pałacu Dzieduszyckich  w Zarzeczu 04.06.2013r. odbył się po raz czwarty przegląd piosenki turystycznej i harcerskiej ,, Cicho potok gada…” Przegląd został zorganizowany przez wspieraną przez nas 5 Drużynę Starszoharcerską ”Żywioły” oraz  Drużynę Harcerską „Iskry”.

Czytaj więcej: IV Przegląd piosenki turystycznej i harcerskiej.

Zajęcia z przedsiębiorczości.

20 lutego  odbyły się w naszej firmie zajęcia z przedsiębiorczości  dla uczniów klas gimnazjalnych Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im.  Św.  Brata Alberta w Żurawiczkach, które stanowiły element programu „Na własne konto”. Zajęcia   finansował Europejski Fundusz  Rozwoju Wsi Polskiej oraz Narodowy Bank Polski.  

Czytaj więcej: Zajęcia z przedsiębiorczości.
2021  GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z.o.o